Sectorul teritorial

Sectorul constituie nivelul de bază al organizării administrative, fiind singura instituţie administrativă titulară a autonomiei locale. Sectorul îşi exercită autonomia printr-un aparat administrativ propriu şi prin gestionarea directă şi nemediată (dar supusă controlului administrativ al autorităţii centrale) a unor largi categorii de resurse, inclusiv de natură bugetară. Sectorul este constituit din totalitatea comunelor organizate pe teritoriul său administrativ. Teritoriul extravilan este gestionat direct de autorităţile sectorului.

Institutii decizionale

Adunarea Cetateneasca

Adunarea Cetăţenească este constituită din toţi consilierii-electori aleşi, prin vot egal, direct, universal şi secret, de corpul electoral al sectorului. Consilierii supleanţi nu pot face parte din Adunarea Cetăţenească decât ca locţiitori ai consilierilor-electori din comuna proprie, în condiţii expres şi limitativ stipulate prin lege (eventual prin hotărâre judecătorească). Adunarea Cetăţenească este titularul atributelor de autonomie locală.

Adunarea Cetăţenească lucrează în sesiuni decizionale semestriale, sub preşedinţia primarului general al sectorului (care nu este membru al Adunării Cetăţeneşti) şi are următoarele competenţe exclusive (care nu pot fi delegate altor organe):

 • alege şi revocă organele permanente proprii (Consiliul Local, comisiile permanente de specialitate şi comisiile speciale) – cu majoritate simplă
 • validează şi desfiinţează deciziile Consiliului Local – cu majoritate simplă
 • adoptă şi amendează bugetul local – cu majoritate simplă
 • adoptă şi amendează programul multianual de dezvoltare – cu majoritate simplă
 • adoptă şi amendează, în limitele legii, statutul sectorului – cu majoritate calificată (2/3)
 • iniţiază procedura de suspendare a primarului general – cu majoritate calificată (2/3)

Adunarea Cetăţenească răspunde pentru toate deciziile adoptate în limita mandatului acordat organelor proprii, doar după validarea acestora. În cazul în care deciziile însuşite încalcă flagrant limitele autonomiei locale, primarul general, prefectul judeţului sau guvernatorul regiunii poate iniţia, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, procedura de dizolvare a Adunării Cetăţeneşti şi organizarea de noi alegeri.

Consiliul Loc​al

Consiliul Local este organul decizional al sectorului, pe durata dintre sesiunile Adunării Cetăţeneşti.

Consiliul Local lucrează în şedinţe ordinare lunare şi şedinţe extraordinare, după caz, sub preşedinţia unui preşedinte desemnat de Adunarea Cetăţenească, şi adoptă decizii în toate chestiunile de exercitare a autonomiei locale, cu excepţia celor expres rezervate Adunării Cetăţeneşti.

Consiliul Local este constituit din 3 până la 21 de membri, aleşi de plenul Adunării Cetăţeneşti, după cum urmează:

sectoare cu cel mult 30 de consilieri-electori toţi membrii Adunării Cetăţeneşti
sectoare cu 31 până la 50 de consilieri-electori 9 membri
sectoare cu 51 până la 100 de consilieri-electori 11 membri
sectoare cu 101 până la 150 de consilieri-electori 13 membri
sectoare cu 151 până la 200 de consilieri-electori 15 membri
sectoare cu 201 până la 250 de consilieri-electori 17 membri
sectoare cu 251 până la 300 de consilieri-electori 19 membri
sectoare cu peste 300 de consilieri-electori 21 membri

 
Deciziile Consiliului Local sunt supuse validării primei sesiuni plenare a Adunării Cetăţeneşti. Membrii Consiliului Local răspund solidar pentru efectele produse de deciziile adoptate fără mandatul Adunării Cetăţeneşti, dacă nu au uzat de dreptul de opinie separată.

Comisiile permanente de specialitate

Comisiile permanente de specialitate sunt organe de lucru ale Adunării Cetăţeneşti. Acestea se constituie pentru gestionarea următoarelor domenii:

 • comisia de dialog politico-administrativ
 • comisia juridică, de etică şi drepturi cetăţeneşti
 • comisia urbanism şi patrimoniu
 • comisia economică
 • comisia de impozite şi taxe
 • comisia de acţiune social-culturală

Preşedinţii comisiilor de specialitate au drept de control asupra activităţii cabinetelor şi departamentelor primăriei de sector.

Din comisiile permanente de specialitate fac parte, conform algoritmului stabilit de Adunarea Cetăţenească, toţi consilierii-electori, cu excepţia celor aleşi în Consiliul Local. În cazul sectoarelor cu cel mult 21 consilieri-electori, toţi membrii Adunării Cetăţeneşti sunt distribuiţi în comisiile de specialitate.

La lucrările unei comisii permanente de specialitate pot participa, fără drept de vot, şi consilieri supleanţi sau consilieri-electori arondaţi altor comisii.

Directorii departamentelor primăriei sunt de drept secretari ai comisiilor permanente de specialitate. În cazul comisiei de dialog politico-administrativ, secretarul este desemnat de primar, iar în cazul comisiei juridică, de etică şi patrimoniu, de subprefect.

Comisiile de specialitate emit avize pentru toate proiectele decizionale ale Consiliului Local şi ale Adunării Cetăţeneşti. Avizele comisiilor permanente de specialitate au caracter consultativ pentru Adunarea Cetăţenească (cu excepţia avizelor comisiei juridice şi de ordine publică, pe care Adunarea Cetăţenească nu-l poate suplini decât cu votul majorităţii calificate) şi obligatoriu pentru Consiliul Local.

Institutii executive

Primarul

Primarul este ales prin vot egal, direct, universal şi secret de corpul electoral al sectorului. Situaţiile de vacanţă sunt gestionate de preşedintele desemnat de Adunarea Cetăţenească.

Pe lista electorală a primarului general sunt aleşi şi directorii departamentelor de specialitate ale primăriei de sector, în număr egal cu numărul comisiilor permanente de specialitate de la nivelul Adunării Cetăţeneşti şi având competenţele profesionale cerute de lege pentru specialităţile respective. Directorii departamentelor de specialitate ale primăriei sunt de drept secretari ai comisiilor de specialitate şi pot fi revocaţi din funcţie numai la iniţiativa primarului şi numai cu acordul majorităţii calificate a Adunării Cetăţeneşti.

Primarul general are toate competenţele executive derivate din atributele autonomiei administrative şi acţionează în limitele legii şi a deciziilor Adunării cetăţeneşti, respectiv, ale Consiliului Local.

Primaria

Primăria este instituţia executivă a sectorului şi reuneşte toate departamentele de specialitate ale administraţiei locale. Primăria îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea primarului şi a echipei acestuia (directorii de departamente) – care au statut de demnitari aleşi, respectiv, a subprefectului sectorial. Pentru funcţiile fără definiţie de post public, primăria poate angaja salariaţi, în temeiul legii.

Primăria este organizată pe departamente corespunzând comisiilor permanente de specialitate ale Adunării Cetăţeneşti, la care se pot adăuga, în baza legii şi cu aprobarea Adunării Cetăţeneşti, agenţii speciale, care să răspundă unor necesităţi locale specifice. Domeniile în care se pot institui agenţii speciale sunt următoarele: turism, ecologie (rezervaţii naturale), cooperare transfrontalieră, gestionarea proiectelor realizate în asociere cu alte entităţi administrativ-teritoriale.

În structura primăriei se pot constitui, conform legii, camere de parteneriat administrativ public-privat.

Organigrama primariei sectorului teritorial

Autoritatea autonomiei locale

 • Președintele Adunării Cetățenești
 • Consiliul municipal/local
 • Oficiul consilierilor-electori
 • Agenția de cooperare transfrontalieră
 • Agenția de promovare turistică

Autoritatea executivă

 • Primarul
 • Biroul de consiliere și comunicare
 • Corpul de Control al Primarului
 • Serviciul de audit intern
 • Serviciul de resurse umane
 • Biroul pentru situații de urgență
 

Cabinetul subprefectului

 • Subprefectul
 • Serviciul juridic-contencios
 • Serviciul de arhivă și circulația documentelor
 • Serviciul de recensământ (evidența populației)
 • Serviciul de stare civilă
 • Serviciul de autoritate tutelară
 • Corpul secretarilor comunali
 • Poliția Comunitară

 

Departamentul de impozite și taxe

 • Directorul
 • Serviciul de programare
 • Serviciul de impozite și taxe - persoane fizice
 • Serviciul de impozite și taxe - perioane juridice
 • Serviciul de regularizări și litigii
 • Direcția de achiziții publice
 

Departamentul de buget și patrimoniu

 • Directorul
 • Serviciul de buget
 • Serviciul financiar-contabil
 • Serviciul de piețe și autorizări comerciale
 • Serviciul pentru parteneriatele public-private
 • Direcția de Administrare a Infrastructurii
  • Serviciul de infrastructură rutieră
  • Serviciul de apă-canal
  • Serviciul de utilități complementare
 • Direcția de Mediu
  • Serviciul de parcuri și cimitire
  • Serviciul de salubritate
 

Departamentul de urbanism

 • Directorul
 • Direcția de Programe Strategice
  • Serviciul arhitectului-șef
 • Serviciul de cadastru și carte funciară
 • Serviciul de administrare a domeniului imobiliar
 • Serviciul disciplină în construcții
 • Serviciul de intervenție tehnică
 • Direcția de Investiții
  • Serviciul managerului public
 • Direcția de Transport Public Local
 

Departamentul social-cultural

 • Directorul
 • Direcția de Asistență Socială
  • Serviciul de prestații sociale
  • Serviciul de ajutor social instituționalizat
 • Direcția de Sănătate Publică
 • Direcția de Educație Generală
 • Direcția de Cultură
 • Oficiul de tineret-sport