Comuna si orasul

Comuna îşi păstrează funcţia de expresie a comunităţii locale. Ea este degrevată de aparat administrativ, dar prezervă atribuţii de formare a voinţei politice şi de autogestiune a locuitorilor de la nivelul vecinătăţii. Competenţa teritorială a comunei se limitează la teritoriul intravilan arondat.

Oraşul coordonează comunele urbane organizate în intravilanul localităţii cu statut urban şi dispune atât de un aparat administrativ elementar (destinat gestionării problemelor edilitare), cât şi de o reprezentare distinctă la nivelul autorităţii executive a sectorului.

INSTITUTII DECIZIONALE

Consilierii locali

Consilierii locali sunt de două categori: consilieri-electori şi consilieri supleanţi. Consilierii-electori se aleg la nivel de comună, la norma de reprezentare de 1:1.000 de locuitori cu domiciliul stabil în comuna în cauză, după cum urmează:

până la 1.500 locuitori    1 consilier-elector
între 1.501 şi 2.500 locuitori   2 consilieri-electori
între 2.501 şi 3.500 locuitori   3 consilieri-electori
între 3.501 şi 4.500 locuitori   4 consilieri-electori
peste 4.500 locuitori   5 consilieri-electori

 
La nivelul fiecărei comune rurale, indiferent de mărimea sa demografică, se aleg doi consilieri supleanţi. La nivelul fiecărei comune urbane, indiferent de mărimea sa demografică, se alege un consilier supleant.

Comisia comunala

Comisia comunală este constituită din totalitatea consilierilor-electori şi consilierilor supleanţi aleşi la nivelul comunei. O Comisie comunală rurală poate avea între 3 şi 7 membri, iar o Comisie comunală urbană poate avea între 2 şi 6 membri.

Comisia comunală lucrează sub coordonarea consilierului-elector care a obţinut cele mai multe voturi.

Competenţele Comisiei comunale sunt următoarele:

 • asigură cogestiunea domeniului public de interes local de pe raza comunei
 • decide asupra destinaţiei cotei comunale rezervatare a bugetului local
 • asigură relaţia directă a cetăţenilor cu administraţia locală (prin audienţe săptămânale)
 • organizează consultări cetăţeneşti
 • are drept de interpelare şi de iniţiativă decizională la nivelul Adunării Cetăţeneşti şi organelor permanente ale acesteia
 • emite puncte de vedere asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării Consiliului Local (pentru cele care vizează nemijlocit problemele comunei, identificate ca atare de cabinetul subprefectului, emite avize obligatorii)

Secretarul comunal

Îndrumarea juridică a Comisiei comunale este asigurată de un secretar comunal, membru al corpului de secretari comunali din subordinea subprefectului. Acesta poate exercita coordonarea mai multor comisii comunale şi/sau alte atribuţii stabilite de subprefect. Secretarul comunal acordă audienţe cetăţeneşti şi poate încheia unele acte administrative, prin mandat explicit.

Administratorul comunal

În funcţie de resursele de care dispun, comunele pot angaja un administrator comunal, în termenii legii, prin consensul comisiei comunale şi cu avizul cabinetului subprefectului. Acesta poate asigura administrarea efectivă a elementelor de domeniu public, valorificarea unor elemente de co-proprietate a cetăţenilor comunei, efectuarea unor acţiuni de comerţ în folosul locuitorilor comunei, încheierea de contracte în numele comunei, angajarea şi coordonarea pazei comunale şi alte atribuţii stabilite prin lege. Administratorul comunal răspunde în faţa Comisiei comunale şi a secretarului comunal.

Biroul Executiv Orasenesc

Biroul Executiv Orășenesc este ales de toți consilierii-electori din comunele componente ale localităților organizate ca orașe (localități cu cel puțin 5.000 de locuitori înregistrați la ultimele două recensăminte succesive), din propriile rânduri, după cum urmează:

până la 20.000 locuitori    3 membri
între 20.001 și 50.000 locuitori   5 membri
între 50.001 și 100.000 locuitori   7 membri
între 100.001 și 150.000 locuitori   9 membri
peste 150.000   11 membri

 
Desemnarea are loc în cadrul sesiunea de constituire a Adunării Cetățenești din sectorul căruia îi este arondat orașul. Biroul Executiv Orășenesc poate fi demis în oricare din sesiunile semestriale ale Adunării Cetățenești, cu votul a două treimi din totalul consilierilor-electori de pe raza orașului, caz în care se desemnează imediat un alt Birou.

Biroul Executiv Orășenesc lucrează în ședinte ordinare trimestriale sau în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie, având următoarele competențe:

 • coordonează activitatea serviciilor reunite în primăria orășenească
 • adoptă decizii de administrare locală, în domeniile și în limitele expres prevăzute de lege
 • exercită controlul asupra tuturor departamentelor primăriei de sector, sesizând, dacă este cazul, prefectul județean (metropolitan), guvernatorul regional sau organele de drept abilitate
 • inițiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local (Municipal), respectiv, de decizii ale Adunării Cetățenești
 • convoacă Adunarea Cetățenească în ședință extraordinară, în condițiile legii
 • exercită drept de veto asupra hotărârilor Consiliului Local (Municipal), susceptibile de a afecta interesele cetățenilor orașului; hotărârile blocate vor fi supuse Adunării Cetățenești la prima sesiune plenară, aceasta putând s-o anuleze sau s-o deblocheze cu majoritate simplă
 • inițiază referendum local, în domeniile stabilite prin lege
 • inițiază, în condițiile legii, procedura de demitere a primarului adjunct al orașului

Primaria Oraseneasca

Primăria este instituţia executivă a orașului şi reuneşte secțiunile departamentelor de specialitate ale administrației de sector (municipiu sau ținut) delocalizate de la primăria sectorului (municipiului sau ținutului). Serviciile administrative din orașele reședință de sector sunt gestionate direct de primăria sectorului (municipiului sau ținutului).

Activitățile minimale organizate la nivelul primăriei orășenești, cu statut de birou sau compartiment al departamentului corespunzător din administrația de sector, sunt următoarele: fiscal (impozite și taxe), piețe și autorizări comerciale, administrarea infrastructurii (buget și patrimoniu), intervenție tehnică (urbanism), asistență socială (social-cultural).

În funcție de specificul fiecărui sector, în primăriile orașelor nereședință de sector pot fi delocalizate, în întregul lor (dar cu menținerea unei reprezentanțe la nivel de serviciu, respectiv, birou, în orașul de reședință), Departamentul social-cultural și/sau Agenția de promovare turistică.

Primarul adjunct

La nivelul fiecărui oraş din componenţa sectorului (inclusiv a reşedinţei de sector, dacă aceasta are statut de oraş) se alege câte un primar local, care are statut de primar adjunct la nivelul sectorului şi coordonează serviciile administrative din oraşul respectiv. Primarul adjunct este ales de totalitatea consilierilor-electori din comunele urbane componente, din rândul acestora, pe durata întregului mandat de patru ani. Primarul adjunct poate fi revocat numai cu consensul tuturor consilierilor-electori din oraşul respectiv, după notificarea Adunării Cetăţeneşti.

Primarul adjunct este asistat de un birou secretarial permanent, aflat în subordinea supbprefectului de sector (municipiu sau ținut), care reunește un număr de secretari comunali în măsură să asigure coordonarea juridică a tuturor comunelor componente ale orașului.


Organigrama primariei orasului neresedinta de sector

 

Biroul Executiv Orăşenesc

 
 

Autoritatea executivă

 • Primarul adjunct
 
 

Biroul secretarial

 • Secretarii comunali
 

Primăria orăşenească

Birouri/compartimente

 • Fiscal
 • Pieţe - antrepozite comerciale
 • Administrarea infrastructurii
 • Intervenţie tehnică
 • Asistenţă socială

Departamentul social-cultural

Agenţia de promovare turistică