Municipiul si tinutul

Sectoarele cu cel puţin 50.000 de locuitori (cu excepţia ţinuturilor), se organizează ca municipii. Municipiile au competenţe administrative extinse şi un grad mai ridicat de integrare a comunelor componente.

Sectoarele cu profil teritorial dispersat şi funcţii ecologice supranaţionale se organizează ca ţinuturi: Sulina-Delta şi Huedin-Apuseni. Ele sunt integrate metropolelor contingente şi coordonate la nivel naţional de Reţeaua Metropolitană.

Institutii decizionale

Adunarea Cetateneasca

Adunarea Cetăţenească este constituită din toţi consilierii-electori aleşi, prin vot egal, direct, universal şi secret, de corpul electoral al sectorului. Consilierii supleanţi nu pot face parte din Adunarea Cetăţenească decât ca locţiitori ai consilierilor-electori din comuna proprie, în condiţii expres şi limitativ stipulate prin lege (eventual prin hotărâre judecătorească). Adunarea Cetăţenească este titularul atributelor de autonomie locală.

Adunarea Cetăţenească lucrează în sesiuni decizionale semestriale, sub preşedinţia primarului general al sectorului (care nu este membru al Adunării Cetăţeneşti) şi are următoarele competenţe exclusive (care nu pot fi delegate altor organe):

 • alege şi revocă organele permanente proprii (Consiliul Municipal, comisiile permanente de specialitate şi comisiile speciale) – cu majoritate simplă
 • validează şi desfiinţează deciziile Consiliului Municipal – cu majoritate simplă
 • adoptă şi amendează bugetul municipal – cu majoritate simplă
 • adoptă şi amendează programul multianual de dezvoltare – cu majoritate simplă
 • adoptă şi amendează, în limitele legii, statutul sectorului – cu majoritate calificată (2/3)
 • iniţiază procedura de suspendare a primarului general – cu majoritate calificată (2/3)

Adunarea Cetăţenească răspunde pentru toate deciziile adoptate în limita mandatului acordat organelor proprii, doar după validarea acestora. În cazul în care deciziile însuşite încalcă flagrant limitele autonomiei locale, primarul general, prefectul judeţului sau guvernatorul regiunii poate iniţia, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, procedura de dizolvare a Adunării Cetăţeneşti şi organizarea de noi alegeri.

Consiliul Municipal

Consiliul Municipal este organul decizional al sectorului, pe durata dintre sesiunile Adunării Cetăţeneşti.

Consiliul Municipal lucrează în şedinţe ordinare lunare şi şedinţe extraordinare, după caz, sub preşedinţia unui preşedinte desemnat de Adunarea Cetăţenească, şi adoptă decizii în toate chestiunile de exercitare a autonomiei locale, cu excepţia celor expres rezervate Adunării Cetăţeneşti.

Consiliul Municipal este constituit din 3 până la 21 de membri, aleşi de plenul Adunării Cetăţeneşti, după cum urmează:

sectoare cu cel mult 30 de consilieri-electori toţi membrii Adunării Cetăţeneşti
sectoare cu 31 până la 50 de consilieri-electori 9 membri
sectoare cu 51 până la 100 de consilieri-electori 11 membri
sectoare cu 101 până la 150 de consilieri-electori 13 membri
sectoare cu 151 până la 200 de consilieri-electori 15 membri
sectoare cu 201 până la 250 de consilieri-electori 17 membri
sectoare cu 251 până la 300 de consilieri-electori 19 membri
sectoare cu peste 300 de consilieri-electori 21 membri

 
Deciziile Consiliului Municipalsunt supuse validării primei sesiuni plenare a Adunării Cetăţeneşti. Membrii Consiliului Municipal răspund solidar pentru efectele produse de deciziile adoptate fără mandatul Adunării Cetăţeneşti, dacă nu au uzat de dreptul de opinie separată.

 

Comisiile permanente de specialitate

Comisiile permanente de specialitate sunt organe de lucru ale Adunării Cetăţeneşti. Acestea se constituie pentru gestionarea următoarelor domenii:

 • comisia de dialog politico-administrativ
 • comisia juridică, de etică şi drepturi cetăţeneşti
 • comisia urbanism şi patrimoniu
 • comisia economică
 • comisia de impozite şi taxe
 • comisia de acţiune social-culturală

Preşedinţii comisiilor de specialitate au drept de control asupra activităţii cabinetelor şi departamentelor primăriei de sector.

Din comisiile permanente de specialitate fac parte, conform algoritmului stabilit de Adunarea Cetăţenească, toţi consilierii-electori, cu excepţia celor aleşi în Consiliul Municipal. În cazul sectoarelor cu cel mult 21 consilieri-electori, toţi membrii Adunării Cetăţeneşti sunt distribuiţi în comisiile de specialitate.

La lucrările unei comisii permanente de specialitate pot participa, fără drept de vot, şi consilieri supleanţi sau consilieri-electori arondaţi altor comisii.

Directorii departamentelor primăriei sunt de drept secretari ai comisiilor permanente de specialitate. În cazul comisiei de dialog politico-administrativ, secretarul este desemnat de primar, iar în cazul comisiei juridică, de etică şi patrimoniu, de subprefect.

Comisiile de specialitate emit avize pentru toate proiectele decizionale ale Consiliului Municipal şi ale Adunării Cetăţeneşti. Avizele comisiilor permanente de specialitate au caracter consultativ pentru Adunarea Cetăţenească (cu excepţia avizelor comisiei juridice şi de ordine publică, pe care Adunarea Cetăţenească nu-l poate suplini decât cu votul majorităţii calificate) şi obligatoriu pentru Consiliul Municipal.

Institutii executive

Primarul

Primarul este ales prin vot egal, direct, universal şi secret de corpul electoral al sectorului.

Pe aceeaşi listă electorală cu primarul muncipiului sunt aleşi şi viceprimarii, după cum urmează: unul – în cazul municipiilor cu cel mult 100 de consilieri-electori; doi – în cazul municipiilor cu mai mult de 100 de consilieri-electori. Viceprimarii nu pot fi revocaţi din funcţie.

Pe lista electorală a primarului general sunt aleşi şi directorii departamentelor de specialitate ale primăriei de municipiu, în număr egal cu numărul comisiilor permanente de specialitate de la nivelul Adunării Cetăţeneşti şi având competenţele profesionale cerute de lege pentru specialităţile respective. Directorii departamentelor de specialitate ale primăriei sunt de drept secretari ai comisiilor de specialitate şi pot fi revocaţi din funcţie numai la iniţiativa primarului şi numai cu acordul majorităţii calificate a Adunării Cetăţeneşti.

Primarul general are toate competenţele executive derivate din atributele autonomiei administrative şi acţionează în limitele legii şi a deciziilor Adunării cetăţeneşti, respectiv, ale Consiliului Municipal.

Primarii adjuncti

La nivelul fiecărui oraş din componenţa sectorului (inclusiv a reşedinţei de sector, dacă are statut de oraş) se alege câte un primar local, care are statut de primar adjunct la nivelul sectorului şi coordonează serviciile administrative din oraşul respectiv.

Primarul adjunct este ales de totalitatea consilierilor-electori din comunele urbane componente, din rândul acestora, pe durata întregului mandat de patru ani. Primarul adjunct poate fi revocat numai cu consensul tuturor consilierilor-electori din oraşul respectiv, după notificarea Adunării Cetăţeneşti din sector.

Primarul adjunct coordonează Biroul Orăşenesc şi serviciile deconcentrate în oraşul respectiv.

Primaria

Primăria este instituţia executivă a sectorului şi reuneşte toate departamentele de specialitate ale administraţiei locale. Primăria îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea primarului şi a echipei acestuia (viceprimari şi directori de departamente) – care au statut de demnitari aleşi, respectiv, a subprefectului municipal. Pentru funcţiile fără definiţie de post public, primăria poate angaja salariaţi, în temeiul legii.

Primăria este organizată pe departamente corespunzând comisiilor permanente de specialitate ale Adunării Cetăţeneşti, la care se pot adăuga, în baza legii şi cu aprobarea Adunării Cetăţeneşti, agenţii speciale, care să răspundă unor necesităţi locale specifice. Domeniile în care se pot institui agenţii speciale sunt următoarele: turism, ecologie (rezervaţii naturale), cooperare transfrontalieră, gestionarea proiectelor realizate în asociere cu alte entităţi administrativ-teritoriale.

În structura primăriei se pot constitui, conform legii, camere de parteneriat administrativ public-privat. La nivelul sectoarelor-municipii este obligatorie constituirea următoarelor camere: Camera Comercială (parteneriat cu filiala locală a Centralei Naţionale a Patronatelor), Camera Profesională (parteneriat cu filiala locală a Autorităţii Naţionale a Sindicatelor şi Organizaţiilor Profesionale), Camera Educaţională (parteneriat cu corpul profesoral din sector şi consiliul sectorial al părinţilor), Camera Medicală (parteneriat cu corpul medical din sector şi consiliul consultativ al pacienţilor), respectiv, Camera Seniorilor (parteneriat cu federaţia asociaţiilor de pensionari din sector).

Organigrama primariei sectorului municipal

Autoritatea autonomiei locale

 • Președintele Adunării Cetățenești
 • Consiliul municipal/local
 • Oficiul consilierilor-electori
 • Agenția de cooperare transfrontalieră
 • Agenția de promovare turistică

Autoritatea executivă

 • Primarul
 • Biroul de consiliere și comunicare
 • Viceprimari
 • Corpul de Control al Primarului
 • Serviciul de audit intern
 • Serviciul de resurse umane
 • Biroul pentru situații de urgență
 

Cabinetul subprefectului

 • Subprefectul
 • Serviciul juridic-contencios
 • Serviciul de arhivă și circulația documentelor
 • Serviciul de recensământ (evidența populației)
 • Serviciul de stare civilă
 • Serviciul de autoritate tutelară
 • Corpul secretarilor comunali
 • Poliția Comunitară

 

Departamentul de impozite și taxe

 • Directorul
 • Serviciul de programare
 • Serviciul de impozite și taxe - persoane fizice
 • Serviciul de impozite și taxe - perioane juridice
 • Serviciul de regularizări și litigii
 • Direcția de achiziții publice
 

Departamentul de buget și patrimoniu

 • Directorul
 • Serviciul de buget
 • Serviciul financiar-contabil
 • Serviciul de piețe și autorizări comerciale
 • Serviciul pentru parteneriatele public-private
 • Direcția de Administrare a Infrastructurii
  • Serviciul de infrastructură rutieră
  • Serviciul de apă-canal
  • Serviciul de utilități complementare
 • Direcția de Mediu
  • Serviciul de parcuri și cimitire
  • Serviciul de salubritate
 

Departamentul de urbanism

 • Directorul
 • Direcția de Programe Strategice
  • Serviciul arhitectului-șef
 • Serviciul de cadastru și carte funciară
 • Serviciul de administrare a domeniului imobiliar
 • Serviciul disciplină în construcții
 • Serviciul de intervenție tehnică
 • Direcția de Investiții
  • Serviciul managerului public
 • Direcția de Transport Public Local
 

Departamentul social-cultural

 • Directorul
 • Direcția de Asistență Socială
  • Serviciul de prestații sociale
  • Serviciul de ajutor social instituționalizat
 • Direcția de Sănătate Publică
 • Direcția de Educație Generală
 • Direcția de Cultură
 • Oficiul de tineret-sport